Torii Kiyomasu I (ca. 1704-18)

Kiyomasu II (1706-1763)

Info No matching items were found.